E ԏ@A@ ԏ@B@
XGOO PPGOO PRGOO PTGOO @XGOO PPGOO PRGOO PTGOO
W@ Piyj | | S|P S|Q | P|P P|Q P|R
@@Wiyj | | S|R S|S | S|T S|U S|V
@@QQiyj | S|W S|X S|PO | S|PP T|P T|R
QRij T|S T|T T|U T|V T|W T|X T|PO T|PP
JnύX@ XGOO POGTO PQGSO PSGRO @XGOO POGTO PQGSO PSGRO
X@Tiyj T|Q Q|P Q|R Q|S | Q|T Q|V Q|W
Uij Q|X Q|PO Q|PP Q|PQ Q|PR Q|PS P|S P|T
@PRij R|P R|Q R|R R|S R|T R|U R|V R|W
PXiyj R|X R|PP R|PQ R|PR R|PS R|PT R|PU T|PQ
@QOij T|PR T|PS T|PT T|PU P|U P|V P|W P|X
@QPijj T|PV T|PW T|PX S|PQ P|PO P|PP P|PQ P|PR
@QQijj S|PR S|PS S|PT S|PU P|PS P|PT P|PU P|PV
QUiyj S|PV S|PW S|PX R|PO Q|Q Q|U Q|PT Q|PV
@QVij R|PV R|PW R|PX R|QO Q|PX Q|QO Q|QP Q|QQ
@PO @Riyj R|QQ R|QR R|QS P|PW P|PX P|QO P|QP P|QQ
Sij T|QO T|QP T|QQ | P|QR P|QS P|QT |
@@POiyj T|QR S|QO S|QP S|QQ Q|PU Q|PW R|QP S|QR
~ PPij R|QT R|QU R|QW | | | | |
~ PViyj R|QV Q|QR Q|QS Q|QT P|QU P|QV P|QW Q|QU
@PWij T|QS T|QT S|QS | P|QX P|RO P|RP |
RPiyj S|QT R|QT R|QU R|QW P|RQ P|RR P|QU P|QV
~G@ύX WGRO POGQO PQGPO PSGOO WGRO POGQO PQGPO PSGOO
PP@ Pij Q|QS Q|QT Q|QU R|QV P|QW P|RW P|RS P|RT
@Rijj R|QX Q|QV | Q|QW P|RU P|RV R|RO P|RX
Viyj | | | | | P|SO P|SP |
@ύX WGRO POGSO PQGTO - WGRO POGSO PQGTO -
~ Wij T|QU S|QU | | R|RP Q|QX P|SQ |
@ύX - PQGOO PSFOO - - PQGOO PSFOO -
PTij | T|QU S|QU | | R|RP Q|QX |
@ύX - - - - XGOO - - -
QWN R T(y) | | | | P|SQ | | |
@@@@
x\@ V PQ
ύX P PO PQ
ύX Q PO PW
ύX R PO QP
ύX S PP OS
ύX T PP OW
ύX U PP PS
ύX V@ Q QO
QVN HG\
iύXV@QWNQ QOj
Âm点@@ P @ Q @ R @ S @ T
@